میزگرد تیم اقتصادی استان در خصوص پنجره واحد و روند تسهیل گری سرمایه گذاری در استان مرکزی

کاهش بوروکراسی اداری، تسهیل روند قوانین و مقررات برای خدمات رسانی به متقاضیان سرمایه گذاری، ایجاد بانک اطلاعاتی از سرمایه گذاران و خدمات دستگاه های اجرایی، ساده سازی جریان اطلاعات، کاهش هزینه های مبادلاتی و عملیاتی، شفاف سازی اقتصادی، افزایش کارآیی و اثربخشی کنترل های اداری و ارتقاء سطح کیفی نظام مدیریتی از جمله موضوعات مطرح شده در این میزگرد تخصصی بود.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی، میرزاخانی مدیرکل و نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان با اشاره به اینکه یکی از رویکردهای تسهیل صدور مجوزها و موافقتهای کسب و کار و فعالیت اقتصادی که در ماده 70 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به آن اشاره گردیده، ایجاد پنجره واحد صدور مجوزها است.
ایشان بیان نمودند: ایجاد پنجره واحد بدین معنا است که درخصوص صدور یک مجوز یا موافقت خاص، دستگاه اجرایی که موضوع اصلی مجوز در حیطه اختیارات و وظایف تخصصی آن است، کلیه استعلام ها و مراحل فرعی را خود و بدون نیاز به مراجعات متعدد متقاضی به دستگاه‌های مختلف به انجام رسانیده و در اسرع وقت در حیطه قوانین و مقررات مربوطه نسبت به صدور مجوز و یا اعلام رسمی دلایل عدم امکان صدور مجوز به متقاضی مبادرت نمایدو چالش های موجود در راه ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری را مطرح نمودند.
نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری درخصوص ایجاد پنجره واحد با اشاره به اینکه عمده وظایف این اداره‌کل حاکمیتی است افزودند تنها مجوز فعالیت اقتصادی که مراحل صدور آن بواسطه این اداره‌کل انجام می‌پذیرد، مجوز سرمایه‌گذاری خارجی موضوع ماده 6 قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی است که مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان در راستای اعمال نمایندگی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، خدمات مربوط به ثبت تقاضا و پیگیری صدور آن را در سطح استان ارائه می‌نماید.
 
منبع: روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی