سمینار سرمایه گذاری و تجارت بین الملل ایران- ترکیه ،معرفی فرصت های سرمایه گذاری ایران

سمینار سرمایه گذاری و تجارت بین الملل ایران- ترکیه ،معرفی فرصت های سرمایه گذاری ایران با حضور مدیران کل امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی و همدان درهتل کنتینال ،استانبول برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی ،با توجه به دعوت دکتر خزاعی رئیس سازمان سرمایه گذاری وکمک های اقتصادی وفنی ایران از حسن میرزا خانی مدیرکل امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی و محمودی مدیر کل امور اقتصادی ودارایی استان همدان برای حضور درسمینار سرمایه گذاری وتجارت ایران وترکیه ،قرار است فرصت های سرمایه گذاری استان های مرکزی وهمدان در این سمینار ارائه گردد.
درادامه این سمینار حسن میرازخانی مدیرکل امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی درخصوص فرصت های سرمایه گذاری دراستان مرکزی وهمچنین قابلیت های استان سخنانی ایراد نمودند.