صدور ضمانت نامه های دولت جمهوری اسلامی ایران برای تسهیلات خارجی توسط وزیر محترم امور اقتصادی ودارایی

طبق تصویب نامه شماره 142064/ت 53528ه مورخ 14/11/1395 هیئت محترم وزیران

در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل وهزینه های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانک های کارگزار خارجی ،موسسات بیمه صادراتی ، کمک های توسعه ای رسمی واعتبارات بانک ها وموسسات توسعه ای بین المللی می باشد، وزیر امور اقتصادی ودارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت ضمانت های کلی ویا اختصاصی مورد نیاز را صادر نماید.

ضمانت نامه های یاد شده برای تامین مالی خارجی طرح هایی صادر می گردد که مطابق قوانین و مقررات جاری دارای مجوز شورای اقتصاد بوده وتضامین لازم از جمله سازمان برنامه وبودجه کشور و موافقتنامه ماده(62) قانون محاسبات عمومی کشور (برای طرح های دولتی ) وتودیع وثایق مناسب و کافی به تایید بانک های عامل مربوط (برای طرح های غیر دولتی ) را اخذ نموده باشند.