پایش و بازدید تیم کارشناسی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان مرکزی از طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی استان مرکزی

به استناد ردیف 5 ذیل بند (ب) آئین نامه اجرائی مراکز خدمات سرمایه‌گذاری استانها موضوع تصویب نامه شماره 26986/44458 مورخ 08/02/1389 هیأت محترم وزیران همسو با مفاد قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی (FIPPA)، درخصوص ضرورت نظارت و راهبری طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی فعال در سطح استان، این مرکز در مهرماه سالجاری از تعداد 22 طرح سرمایه‌گذاری خارجی استان مرکزی بازدید به عمل آورد