جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان مرکزی با موضوع رفع موانع و مشکلات متقاضیان سرمایه گذاری برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی صبح امروز جلسه ای با حضور فرخی معاون اقتصادی استانداری مرکزی، میرزاخانی مدیرکل امور اقتصادی و نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان و دیگر مسئولین و نمایندگان دستگاههای اجرایی عضو مرکز خدمات سرمایه گذاری استان، و با حضور برخی شرکتهای متقاضی سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژیهای خورشیدی در محل سالن جلسات مرکز خدمات سرمایه گذاری استان برگزار شد.

در ابتدای این جلسه میرزاخانی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان توضیحاتی را درخصوص تقاضای سرمایه گذاران جدید ارائه و از نمایندگان دستگاههای اجرایی خواستند تا خدمات مطلوب و بموقع را به شرکتهای مزبور ارائه نمایند.

ایشان اضافه نمودند: با توجه به شرایط اقتصادی موجود در کشور می بایست توجه و اهتمام بیشتری را درخصوص سرمایه گذاران فعلی استان بکار برد و در حفظ و نگهداشت شرکتهای خارجی فعال در زمینه های مختلف اقتصادی تلاش کرد.

میرزاخانی بیان کرد: در سال گذشته بیش از 22 بازدید از طرحهای فعال سرمایه گذاری خارجی در استان صورت گرفته که طی این بازدیدها بسیاری از موانع و مشکلات پیش روی سرمایه گذاران از طریق مرکز خدمات سرمایه گذاری استان و مکاتبه با سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران مرتفع شده است.

در ادامه فرخی معاون اقتصادی استانداری مرکزی با تأکید بر تسریع در روند رفع موانع شرکتهای متقاضی سرمایه گذاری و فعالان اقتصادی توسط دستگاههای اجرایی افزود در شرایط کنونی حمایت و پیگیری مشکلات سرمایه گذاران در استان از اولویت ویژه ای برخوردار است.

ایشان از نمایندگان دستگاههای اجرایی حاضر در جلسه خواستند تا در خصوص مسائل مطروحه توسط نمایندگان شرکتهای متقاضی سرمایه گذاری توضیحات و راه حلهای موجود را ارائه نمایند.

در ادامه با توجه به پرسشها و تشریح موانع از سوی نمایندگان شرکتهای متقاضی سرمایه گذاری در جلسه، نمایندگان دستگاههای اجرایی پاسخها و راهکارهای مطلوب و موثر را نسبت به هریک از شرکتهای مزبور ارائه نمودند.