کسب رتبه برتر در جذب سرمایه گذاری خارجی در سال 96 توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی از کسب رتبه برتر در امر جذب سرمایه گذاری خارجی در سال 96 خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی، طی تقدیرنامه ای، محمد خزائی معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه گذای و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از حسن میرزاخانی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی به جهت تلاش در راستای پیشبرد اهداف سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران تشکر  و قدردانی کرد.