اطلاعیــــــه: اصلاح مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر گازرسانی به واحدهای صنعتی و تولیدی

اعضای شورای اقتصاد عضو هیات وزیران در جلسه مورخ 1398/12/21 درخواست شماره 484-20/2 مورخ 1398/7/13 وزارت نفت درخصوص اصلاح مصوبه شماره 850320 مورخ 1395/8/26 شورای اقتصاد موضوع طرح گازرسانی به واحدهای صنعتی و تولیدی مصرف کننده سوخت مایع را به استناد ماده (12)قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء مالی کشور، بررسی، اصلاح و مورد تصویب قرار داد.

 دانلود اصلاحیه