سیاست دولت در جهت جذب منابع سرمایه گذاری به مناطق کمتر توسعه یافته است

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی افزودند: دراستان مرکزی نیز نگاه حاکمیتی واجرایی درجهت جذب منابع جدید سرمایه گذاری خصوصا سرمایه گذاریهای خارجی به سمت توسعه مناطق کمتر توسعه یافته استان می باشد

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی حسن میرزاخانی مدیر کل اقتصادی استان اظهار داشتند :از ابتدای عملکرد دولت یازدهم تاکنون به نحوی شاهد رویکرد دولت در جهت افزایش حمایت های قانونی وتشویق فعالان اقتصادی به ایجاد بنگاه های تولیدی در مناطق کمتر توسعه یافته می باشیم.

نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان بابیان اینکه افزایش سه ساله معافیت های مالیاتی فعالیتهای مولد اقتصادی درمناطق کمتر توسعه یافته که درماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشورتمهید گردیده وهمچنین تصویب نامه هیات محترم وزیران درمرداد ماه سالجاری که به موجب آن تخفیفات مناسبی بمنظور تکمیل زنجیره ارزش فعالیتهای تولیدی درمناطق کمتر توسعه یافته لحاظ گردیده است را دونمونه از مصادیق عینی توجه ویژه دولت به مسئله توسعه متوازن اقتصادی عنوان نمودند.

منبع: روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی