چارچوب تدوین فرصت سرمایه گذاری

 راهنمای تدوین فرصت سرمایه گذاری

 

 فرم خلاصه فرصتهای استاندارد - فارسی

 

 فرم خلاصه فرصتهای استاندارد - انگلیسی

 

 فایل word فرمهای استاندارد